מתי נידרש להציג אישור מס רכוש ?

ביום 18 מרץ 2019 פרסם הממונה על המרשם, ש. הייזלר, עו”ד את נוהל מס’ : 18-3-19 בנושא: מס רכוש

הנוהל מבהיר באילו מקרים יידרש המבקש/ת להציג אישור מס רכוש כדי לבצע רישום פעולה בלשכת רישום המקרקעין.

הוראת נוהל – אישורי מס רכוש

להלן הוראות נוהל המסדירות את נושא דרישת הצגת אישורי מס רכוש בעת ביצוע עסקה, בהתאם לסעיף 54 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ”א- 1961.

א. בנוהל זה “עסקה” מכר או חכירה או משכנתה.

ב. בעת ביצוע עסקה בדירה בבית שרשום כבית משותף, אין צורך בהצגת אישור מס רכוש.

ג. בעת ביצוע עסקה במגרש, שהמוכר נרשם או משכן את זכותו לאחר 1.1.2000 , אין צורך בהצגת אישור מס רכוש.

ד. בעת ביצוע עסקה בחכירה במגרש, אשר מנסח הרישום עולה כי היא משקפת זכות בדירה, והחכירה כאמור נרשמה לפני 1.1.2000, אין צורך באישור מס רכוש.

ה. בנוסף, אין צורך בהמצאת אישור מס רכוש בעת ביצוע עסקה במגרש שבבעלות מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קק”ל, ובלבד שחוזה החכירה בין רמ”י לרוכש/לחוכר, נחתם לאחר 1.1.2000.

ו. בכל מקרה אחר יש להציג אישור מס רכוש.

ז. במקרים בהם נדרש אישור מס רכוש, יש לוודא כי האישור כולל את הפרטים כדלהלן:

פרטי גוש/חלקה באישור תואמים לפרטי העסקה.

האישור כולל את שמות כל המוכרים/המחכירים/הממשכנים או שמות כל הרוכשים מושא –

העסקה שהוגשה לרישום. לעניין זה, ציון שם אחד משמות בני זוג ייחשב כציון שמות שני בני הזוג.

כמו כן, ציון שם אחד בתוספת המילה “ואחרים”, ייחשב כציון כל שמות המוכרים/המחכירים/

הממשכנים או הקונים בהתאם.

– בכפוף להתאמות כאמור לעיל, יש לקבל את האישור גם אם אין התאמה לשטח או לחלקים

הרשומים באישור.

אישור מס הרכוש יכול שיהא במסמך נפרד, ויכול שיהא על גבי אישור מס השבח.

 

תודה לממונה על הבהרת הדברים בנושא חשוב זה שיכול למנוע החזרה והפקדות חוזרות של תיקים רבים בלשכות הרישום.

נשמח לסייע בכל בעיית רישום בלשכת רישום המקרקעין.

05.05.2021

לקביעת פגישה

בן נר ושות’, משרד עורכי-דין

מגדל המוזיאון (קומה 9), רחוב ברקוביץ’ 4 תל-אביב, 6423806
טלפון: 03-6099166, פקס: 03-6093710
דוא”ל:  info@benner.co.il

השאירו תגובה